Waarvoor is deze privacyverklaring?

In onze privacyverklaring wordt aangegeven wat Poliservice B.V. met je persoonsgegevens doet.

 

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij je vragen om je persoonsgegevens. Deze gegevens krijgen wij van je bijvoorbeeld via de website, e-mail of telefoon. Je persoonsgegevens worden veilig, zorgvuldig en vertrouwelijk door ons behandeld. Wij gebruiken en verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

 

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, geboortedatum, contactgegevens, (bank)rekeningnummer, kenteken en (in uitzonderingsgevallen) je Burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken en gebruiken je gegevens voor onder andere het aanvragen van een nieuwe verzekering of hypotheek en de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst en soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Het kan ook dat wij je gegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. Je kunt dan zelf aangeven welke informatie je wel of niet wilt ontvangen.

 

Om je privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Al onze medewerkers hebben een eed en belofte afgelegd om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Ook zorgen wij voor een goede beveiliging van onze toegangssystemen, computernetwerken, servers en ons gebouw. Bovendien bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Opnemen van telefoongesprekken

Wij nemen telefoongesprekken op voor onder andere kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden. De telefoongesprekken kunnen ook onderdeel zijn van ons adviesdossier, zodat duidelijk is welke onderlinge afspraken er zijn gemaakt. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden. Je hebt bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

 

Gegevensuitwisseling

Wij wisselen soms gegevens uit met andere bedrijven in verband met onder andere de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld a.s.r., maar misschien ook een expertisebureau of een incassobureau. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Soms zijn wij ook verplicht om gegevens uit te wisselen met derden, bijvoorbeeld de Belastingdienst, Sociale recherche, Politie of Justitie. Dit vindt uiteraard altijd zorgvuldig en binnen de wettelijke grenzen plaats. Redenen voor gegevensuitwisseling kunnen het tegengaan van fraude en criminaliteit zijn.

 

Gegevens inzien of corrigeren

Wanneer je iets vraagt over jezelf of over anderen op je polis, dan kunnen wij je vraag pas behandelen als wij er voldoende zeker van zijn echt met jou te maken te hebben. Wij geven geen specifieke gegevens over je gezondheid, declaraties of schade via de telefoon of via onbeveiligde e-mail. Op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van je gegevens voorkomen.

 

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 

  • Recht op inzage in de door ons over jouw vastgelegde gegevens
  • Recht op het indienen van een verzoek tot correctie van jouw gegevens, zoals het wijzigen of verwijderen van gegevens
  • Recht om verzet aan te tekenen tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw gegevens

 

Een verzoek tot inzage of correctie kun je opsturen naar: privacy@poliservice.nl.

 

Is e- mailen voor jou niet mogelijk? Stuur dan een brief naar:

 

Poliservice B.V.
Postbus 369
3700AJ ZEIST

 

Wil je wel een kopie van je identiteitsbewijs bijvoegen? Dan ontvang je binnen 4 weken een reactie.

 

Het recht op verzet

Soms gebruiken wij je gegevens voor informatieve- en/of marketingactiviteiten. We vinden het namelijk belangrijk dat wij je informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de markt, zodat je weet of jouw producten nog voldoen. Dit wordt ook vanuit de AFM (Autoriteit Financiële Markt) van ons verlangd. Je kunt het gebruik van je gegevens door ons in dat verband beperken. Dit zijn de mogelijkheden van verzet die je hebt:

 

  • Verzet tegen het ontvangen van commerciële aanbiedingen van Poliservice
  • Verzet tegen telefonische commerciële acties. Dit gaat via het ‘Bel me niet register’
  • Verzet tegen deelname aan klanttevredenheidsonderzoeken

 

Je kunt contact hierover opnemen met ons. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 030-698 18 18. Je kunt ook een e-mail sturen naar privacy@poliservice.nl.

 

Aanpassingen

Wij kunnen deze Privacy statement aanpassen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarom raden wij je aan om deze tekst regelmatig te raadplegen als je onze website bezoekt. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 12 april 2018.